Gå til hovedindhold

Vedtægter for Thorvaldsens Museum


§ 1

Thorvaldsens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, der ejes og drives af Københavns Kommune. Museet har til huse i den fredede bygning Bertel Thorvaldsens Plads 2, som tilhører Københavns Kommune.

Som fundats for museet gælder ”Conferentsraad Bertel Thorvaldsens Gavebrev til Staden Kjøbenhavn og Testament af 5. December 1838” med tillægsbestemmelser af 25. januar 1843 samt ændringer af 12. januar 1916 og 27. februar 1981. Såvel gavebrev, tillægsbestemmelser og ændringer er kongeligt konfirmerede.

§ 2

Museets opgave er at tage vare på den gave, Bertel Thorvaldsen skænkede København, bestående af hans egne værker og hans kunstsamlinger, og at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden. Gennem forskning og formidling skal museet udbrede kendskabet til Thorvaldsens kunst, samlinger og samtidshistorie samt virke som europæisk center for studiet af Thorvaldsens kunst med dens samtidige og nutidige relationer. Tillige påhviler det museet at vedligeholde den fredede museumsbygning.

Ifølge Thorvaldsens gavebrev skal hans egne værker og samlinger “udgjøre et eneste og særskilt Museum”, der skal bære hans navn, “saaledes at det aldrig skal kunne blandes med hvilkesomhelst andre Samlinger, og følgeligen heller ikke formindskes, deles eller forandres under nogetsomhelst Paaskud eller af nogensomhelst Aarsag”.

§ 3 

Museet er en del af Danmarks samlede museumsvæsen med deraf følgende forpligtelser til samarbejde og gensidig bistand. Museets virksomhed er underlagt gældende museumslov. Museet indberetter løbende sin nytilvækst til de centrale registre over kunstværker og kulturhistoriske genstande.

§ 4

 Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum består af borgmesteren for Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune samt 6 andre medlemmer, der vælges på følgende måde: Akademiet for de skønne Kunster vælger ved Akademiraadet 3 medlemmer, hvoraf 2 skal være medlemmer af Akademiet. Københavns Borgerrepræsentation vælger 2 medlemmer blandt forsamlingens medlemmer. Højesteret vælger blandt dommerne ved en af de kollegiale domstole i København 1 medlem.

Bestyrelsen, der er ulønnet, vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter i øvrigt sin forretningsorden.

Bestyrelsens medlemmer, der vælges blandt Borgerrepræsentationens medlemmer, vælges for 4 år. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Medlemmet, der vælges af Højesteret, samt medlemmerne der vælges af Akademiet for de skønne Kunster, vælges for 8 år. Genvalg kan finde sted.

Ophører et medlem af bestyrelsen med det hverv, som lå til grund for udpegningen, ophører samtidig medlemskabet af bestyrelsen. I så fald samt ved vakance i øvrigt foretages nyvalg efter ovenstående regler for den resterende valgperiode.

Ifølge museets fundats henlægges under bestyrelsens myndighedsområde alle sager vedrørende museet, dets bygning og samlinger samt dets kapitaler, indtægter og drift.

Bestyrelsens kompetence som kommunal myndighed er fastlagt i henhold til § 1 a i vedtægt af 23. april 1970 med senere ændringer for Københavns Kommunes tjenestemænd.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der afholdes sædvanligvis 3-4 ordinære bestyrelsesmøder årligt.

§ 5 

Bestyrelsen skal til at forestå museets daglige drift ansætte en leder i en heltidsstilling.

Lederen skal have en universitetsuddannelse eller tilsvarende uddannelse i et fag, der er museumsrelevant og relevant for museets arbejdsområde. Museets leder har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed. Museets leder fungerer som bestyrelsens sekretær. Museets øvrige personale ansættes af museets leder inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter.

§ 6 

Museets leder skal årligt udarbejde en arbejdsplan. Arbejdsplanen skal godkendes af bestyrelsen.

Museets leder skal årligt udarbejde forslag til budget efter de retningslinjer, der fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetforslaget skal behandles af bestyrelsen og godkendes af Københavns Borgerrepræsentation. Museets regnskabsår følger kalenderåret. Museets regnskab skal føres i overensstemmelse med regler fastsat i Københavns Kommune. Regnskabet revideres af den kommunale revision. Regnskabet skal være påtegnet af bestyrelsens formand og museets daglige leder samt af museets revision. Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kulturministeriet fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven. Museets leder skal årligt udarbejde en beretning for museets virksomhed.

§ 7 

Museet skal inden for det arbejdsområde, der er beskrevet i § 2, foretage indsamling, registrering og forskning. Museet skal ved et aktivt formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper. Skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen, har gratis adgang.

§ 8 

Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. Museet skal træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk. Kassation af genstande kan kun ske efter godkendelse af bestyrelsen og kulturministeren. Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden godkendelse af bestyrelsen. Samlingerne er underlagt faglig revision efter regler, der fastsættes af kulturministeren.

§ 9 

Museets vedtægter kan kun ændres med bestyrelsens samtykke og med Borger-repræsentationens og kulturministerens godkendelse. Såfremt museet må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandlinger med Københavns Kommune, hvorledes der skal forholdes med museets samlinger.

Vedtaget i Thorvaldsens Museums bestyrelse 5. december 2001.