Hektor hos Paris og Helena CC0

Bertel Thorvaldsen
Hektor hos Paris og Helena, 1837

Download