Thorvaldsen set i profil

Lars Hansen
Thorvaldsen set i profil, 1838