Philipp Melanchton

Bertel Thorvaldsen
Philipp Melanchton, 1838