Bg_logo_top

Forretningsorden for Thorvaldsens Museums bestyrelse

I henhold til Vedtægter for Thorvaldsens Museum § 4, stk. 3, har bestyrelsen fastsat følgende forretningsorden:

Bestyrelsen

§ 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælger blandt medlemmerne en formand og en næstformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 2. I bestyrelsens møder kan endvidere deltage en observatør uden stemmeret valgt blandt Thorvaldsens Museums personale.

§ 2. Bestyrelsen holder normalt møde hvert kvartal. I øvrigt holdes møde, når formanden skønner det nødvendigt, eller når to medlemmer af bestyrelsen eller direktøren ønsker det.
Stk. 2. Bestyrelsesmøde indkaldes med mindst 8 dages varsel. Formanden kan dog i særlige tilfælde indkalde med kortere varsel. Med indkaldelsen udsendes dagsorden og bilag.

§ 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Et medlem kan vedrørende enkeltsager, men ikke generelt, give skriftlig fuldmagt til et andet medlem.
Stk. 2. Et medlem skal underrette de øvrige medlemmer om forhold, der kan give anledning til at drøfte medlemmets habilitet.

§ 4. Formanden leder bestyrelsesmøderne. På møderne kan alle museets anliggender drøftes. Der kan træffes beslutning om de emner, der fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Direktøren er sekretær for bestyrelsen. Direktøren forbereder bestyrelsesmøderne og sørger for, at der udarbejdes referat. Referatet kan udformes som beslutningsreferat, medmindre andet vedtages. Et medlem af bestyrelsen har ret til at få sit afvigende synspunkt tilført referatet.
Stk. 3. Snarest muligt efter hvert bestyrelsesmøde udsender direktøren på formandens vegne udkast til referat til medlemmerne. Forslag til ændring af referat skal sendes til direktøren senest 1 uge efter modtagelsen. Fremkommer ingen rettidige ændringsforslag, anses referatet for godkendt.
Stk. 4. Formanden kan beslutte, at et spørgsmål kan behandles ved skriftlig procedure mellem medlemmerne. Et medlem kan dog forlange, at spørgsmålet behandles på et møde.

§ 5. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for museet.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter en direktør for museet, der forestår den daglige drift. Direktøren har ansvaret for museets samlede virksomhed inden for rammerne af den arbejdsplan med tilhørende budget, som bestyrelsen har vedtaget.
Stk. 3. Direktøren skal orientere bestyrelsen om forhold af væsentlig betydning for bestyrelsens varetagelse af sin opgave, jf. stk. 1. Direktøren skal efter anmodning fra bestyrelsen oplyse om øvrige forhold vedrørende museet.

Budget og arbejdsplan

§ 6. Direktøren udarbejder årligt forslag til budget med budgetkommentarer indenfor den af Københavns Borgerrepræsentation fastsatte ramme. Budgettet skal udarbejdes snarest muligt efter modtagelse af budget-rammen og godkendes af bestyrelsen. Forslaget sendes derefter til Københavns Borgerrepræsentation, jf. vedtægternes § 6, stk. 2, og til Kulturarvsstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. § 10, stk. 2.

§ 7. Direktøren udarbejder forslag til flerårige arbejdsplaner. Planen skal godkendes af bestyrelsen. Forslaget skal udarbejdes i så god tid, at eventuelle ændringer kan foretages, inden planen sendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns kommune, og til Kulturarvsstyrelsen.

Årsregnskab og beretning

§ 8. Direktøren udarbejder udkast til årsregnskab, jf. vedtægternes § 6, stk. 4 og 5. Det reviderede regnskab underskrives af bestyrelsen, direktøren og revisor.

§ 9. Direktøren udarbejder årligt en beretning, der skal godkendes af bestyrelsen.

Vedtaget i Thorvaldsens Museums bestyrelse 7. december 2009.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor